Přichystal Oldřich ing. e-mail: prichystal@espo.cz
tel.: 547219253
Home | O sobě | Reference | Školení | Další služby | Archív článků | Novinky | Odkazy 
Vyšlo ve zpravodaji Novell eNews 4 / 2003

Správa a doplňkové služby v GroupWise 6.5

Tento článek je třetím členem spontánně vzniklého seriálu o novém produktu Novell GroupWise 6.5. Jako první vznikl článek “Novinky v Novell GroupWise 6.5”, který informoval o nových funkcích, jež tento systém nabízí. Na něj pak navázal článek “Základy použití GroupWise 6.5” popisující instalaci tohoto systému a základy jeho použití. A nyní přichází na řadu seznámení s jeho správou a některými doplňkovými službami.

V následujícím textu jsou nejdříve uvedeny informace týkající se správy systému GroupWise 6.5. Jedná se jen o základ této problematiky, vždyť oficiální manuál na uvedené téma (gw65_admin.pdf) obsahuje 988 stran. Je zde stručně popsána správa uživatelů, distribučních seznamů, knihoven, databází atd. Další část tohoto článku je pak věnována dvěma doplňkovým často využívaným službám, které lze volitelně instalovat jako dodatečné součásti. Obě se týkají Internetu a jedná se konkrétně o GroupWise Internet Agenta a GroupWise WebAccess.

Správa systému GroupWise 6.5

Při instalaci systému GroupWise do sítě vzniká, jak již bylo zmíněno v předchozím článku, takzvaný základní GroupWise systém. Tvoří jej jedna doména, jeden poštovní úřad, jedna knihovna dokumentů a uživatelé, kteří byli importováni z eDirectory. Už toto prostředí poskytuje řadu služeb a je schopno uspokojit základní potřeby uživatelů.

V převážné většině případů je však potřeba vytvořené prostředí přizpůsobit konkrétním podmínkám a požadavkům. Je např. potřeba vytvořit další uživatele, definovat nové prostředky, upravit chování používaných služeb, vytvořit další poštovní úřady apod. Toto vše provádí správce sítě nebo pověření uživatelé v rámci správy systému. Základním nástrojem pro správu systému GroupWise 6.5 je javová utilita ConsoleOne (min. verze 1.3.4). Převážná většina součástí systému GroupWise podléhajících správě je reprezentována objekty v eDirectory.

Správa uživatelů, prostředků, distribučních seznamů a knihoven

Jednou z běžných činností zmiňovaného typu je správa GroupWise uživatelů. Jedná se především o jejich vytváření (tzn. definice GroupWise účtů), určování jejich vlastností a případné rušení. Tyto operace se provádějí utilitou ConsoleOne. Vytváření GroupWise uživatelů už bylo popsáno v předchozím článku, takže si jen připomeňme obecný postup těchto činností. Ve stromu eDirectory se vyhledá požadovaný uživatel, otevře se jeho okno Properties a použije záložka GroupWise (obr.1).

Obr.1 - Správa vlastností uživatele

Další z obvyklých činností je správa GroupWise prostředků. Jedná se o zdroje, které slouží uživatelům a jejichž přidělování řídí systém GroupWise (např. služební vozidla, konferenční místnosti). I zde se jedná především o jejich vytváření a určování vlastností. Vytvoření nového prostředku se docílí výběrem kontejneru, v němž má jeho objekt vzniknout, průchodem přes nabídku File, volby New a Resource a následným zadáním jména vytvářeného prostředku, vlastníka a domovského poštovního úřadu. Vlastnosti prostředku se konfigurují obvyklým způsobem přes jeho okno Properties. K významným vlastnostem patří např. Visibility určující, kteří uživatelé mohou daný prostředek vidět.

Obdobným způsobem se spravují i distribuční seznamy a skupiny. Jsou to sady uživatelů a prostředků, na něž je pak možné hromadně zasílat poštovní zprávy a další GroupWise položky (např. úkoly). Distribuční seznamy jsou čistě záležitostí systému GroupWise zatímco skupiny odpovídají požadovaným objektům eDirectory typu Group (tzn. standardním uživatelským skupinám). Např. vytvoření distribuční skupiny se provede otevřením okna Properties požadovaného objektu Group a zadáním domovského poštovního úřadu v záložce GroupWise.

Je-li GroupWise využíván i ke sdílení dokumentů, je třeba se zabývat i správou knihoven. Při instalaci systému GroupWise vzniká v jeho poštovním úřadu tzv. základní knihovna. Ta může sloužit i dalším následně zakládaným poštovním úřadům, ovšem při větších počtech dokumentů zpravidla nepostačuje. Pak přichází na řadu vytváření dalších knihoven. To se realizuje opět utilitou ConsoleOne, a sice vybráním kontejneru, v němž má vzniknout objekt knihovny, průchodem přes nabídku File, volby New, Object, GroupWise Library a zadáním jména knihovny, domovského poštovního úřadu a místa uchovávání dokumentů. V rámci správy existující knihovny stojí za pozornost především přidělování práv uživatelům knihovny, což se děje prostřednictvím okna Properties dané knihovny přes záložku GroupWise - Rights.

Správa databází

Důležité i když méně viditelné součásti systému GroupWise jsou jeho databáze. Jsou v nich udržovány životně důležité informace o definovaných doménách, poštovních úřadech, uživatelích atd. U databází domén a poštovních úřadů lze v rámci správy realizovat např. jejich ověření, obnovu a přestavbu. Tyto operace se provádějí po výběru požadované domény nebo poštovního úřadu přes nabídku Tools, volby GroupWise Utilities (obr.2) a System Maintenence zakliknutím požadované akce, tzn. Validate Database, Recover Database nebo Rebuild Database, a kliknutím na tlačítko Run. V případě databází uživatelů, prostředků, zpráv a knihoven je možné provádět např. jejich analýzu a opravy. V tomto případě je třeba vybrat v eDirectory požadovaný objekt, projít přes nabídku Tools, volby GroupWise Utilities, Mailbox/Library Maintenence a v poli Action zadat Analyze/Fix Databases.

Obr.2 - Správa databází pomocí ConsoleOne

Informace uchovávané v databázích systému GroupWise jsou automaticky synchronizovány. Ovšem v případě výskytu problémů může být tato synchronizace narušena. Pak přichází ke cti možnost provést synchronizaci manuálně. Např. synchronizace poštovního úřadu se docílí tak, že po výběru objektu, který jej v eDirectory reprezentuje, se projde přes nabídku Tools, volbu GroupWise Utilities a Synchronize.

Protože zmiňované databáze obsahují všechny informace systému GroupWise, je jejich zálohování základním prostředkem, jenž chrání před následky případných havárií. Plnohodnotné zálohování se realizuje prostřednictvím agenta gwtsa.nlm, kterého lze nalézt v adresáři sys:system. Používá se stejně jako jiní zálohovací agenti systému NetWare (např. tsands.nlm). Musí být tedy na serveru spuštěn a standardním zálohovacím prostředkem systému NetWare sbcon.nlm se pak celý systém GroupWise nebo jeho jednotlivé součásti zálohují případně obnovují.

Řadu činností souvisejících se správou databází lze provádět nejen utilitou ConsoleOne, jak bylo dosud uváděno, ale i příslušnými samostatnými programy. Zajímavý je především nástroj nazývaný GroupWise Check, který umožňuje provádět rozsáhlé kontroly a opravy databází (obr.3). Spouští se na stanicích Windows a je k dispozici jako gwcheck.exe v adresáři sys:public\grpwise\software\admin\utility\gwcheck.

Obr.3 - Úvodní okno programu GroupWise Check

Správa poštovních úřadů a domén

Dosud jsme se zabývali správou základních součástí, jež stojí v hierarchii systému GroupWise na nižší úrovni. Nyní přeneseme naši pozornost výše, tzn. na poštovní úřady a domény. Pokud organizaci nepostačuje jediný poštovní úřad vzniklý při instalaci systému GroupWise, je možné vytvářet další úřady. Dochází k tomu především tehdy, je-li síť organizace rozmístěna v několika lokalitách (pro každou z nich je pak vhodné mít samostatný poštovní úřad) nebo pokud je stávající poštovní úřad přetížen vysokým počtem uživatelů či silným provozem.

Vytvoření nového poštovního úřadu sestává v podstatě z následujících kroků. Nejdříve je potřeba vytvořit objekt typu Post Office, který bude nový poštovní úřad reprezentovat, dále se zadávají požadavky na vlastnosti jeho agenta POA (Post Office Agent), ten se následně instaluje a spouští a nakonec se definují uživatelé nového poštovního úřadu. Ke zmíněnému vytvoření objektu Post Office slouží opět utilita ConsoleOne. Je přitom potřeba vybrat kontejner, v němž má vzniknout, a přes nabídku File projít volbami New, Object a GroupWise Post Office, načež se zadají požadované parametry (obr.4). Při této operaci vznikne automaticky i objekt reprezentující agenta POA, takže přes jeho okno Properties lze případně modifikovat jeho vlastnosti. Na hostitelský server nového poštovního úřadu se pak instaluje přes pracovní stanici sítě z CD disku GroupWise 6.5 Administrator agent POA. Jeho start se zajistí spuštěním modulu gwpoa.nlm nebo souborem grpwise.ncf. A o závěrečném vytváření uživatelů již byla zmínka v předchozím textu.

Obr.4 - Vytváření nového poštovního úřadu

V organizaci může dokonce vzniknout požadavek i na vytvoření dalších domén. Důvodem může být snaha rozložit správu rozsáhlého systému GroupWise na více správců (každý správce pak spravuje jednu doménu), již zmíněná existence několika lokalit nebo umístění uživatelů v několika stromech eDirectory (všechny objekty dané domény musí být totiž ve stejném stromu). Při vytváření nové domény se postupuje obdobně jako v předchozím případě, tzn. nejdříve se analogickým způsobem vytváří objekt typu Domain, poté se případně modifikují vlastnosti agenta MTA (Message Transfer Agent) přes objekt, který jej reprezentuje, a následně se agent MTA instaluje a spustí.

Činnost poštovních úřadů a domén lze pochopitelně i monitorovat. Slouží k tomu především obrazovky jejich agentů na konzole hostitelského serveru (jsou označeny jako GroupWise POA a GroupWise MTA). Jejich prostřednictvím si lze zobrazit základní statistiky provozu, zprávy o událostech, obsah protokolového souboru, získávat stavové informace, nastavovat požadované parametry a případně i ukončit činnost daného agenta. Vedle tohoto základního prostředku jsou pro zmiňovaný účel k dispozici i webové konzoly těchto agentů (obr.5) a webová utilita GroupWise Monitor.

Obr.5 - Stránka webové konzoly agenta POA

GroupWise Internet Agent

Zatím jsme se zabývali problematikou týkající se systému GroupWise, který vznikl standardní instalací a poskytuje tedy standardní služby. V případě potřeby je však možné získat i řadu doplňkových nadstavbových služeb. Je jen potřeba provést dodatečnou instalaci příslušných volitelných součástí systému GroupWise. K nejvýznamnějším z nich patří např. nyní popisovaný GroupWise Internet Agent.

Uvedený agent umožňuje, aby uživatelé využívající ve své síti systém GroupWise mohli posílat své poštovní zprávy přes Internet i uživatelům jiných poštovních systémů a pochopitelně i naopak, aby mohli jejich zprávy přijímat. Zprávy odesílané do prostředí Internetu přicházející od agentů MTA totiž Internet Agent převádí z formátu používaného v prostředí GroupWise do standardního internetového formátu a odesílá je na určené internetové adresy. Naopak zprávy přicházející z Internetu přijímá od cizích poštovních agentů, transformuje je z internetového formátu na formát GroupWise a zasílá je příslušným agentům MTA, tzn. do požadovaných domén GroupWise.

Při instalaci Internet Agenta do sítě se kopírují na hostitelský server příslušné soubory, testuje se korektnost internetové konfigurace daného serveru, v eDirectory se vytváří objekt typu Internet Agent a konfigurují se startovací soubory. Instalace se provádí z pracovní stanice sítě z instalačního CD GroupWise 6.5 Administrator průchodem přes volby Install Products a Internet Agent. V průběhu instalačního procesu se pak zadává např. zvolená operační platforma (zmiňovaného agenta lze instalovat nejen na server NetWare, ale i Windows), zda má být k dispozici pro řízení agenta webová konzola (Internet Agent Web console), způsob odesílání pošty (přímo na SMTP servery nebo přes Relay Host), jméno přiřazené GroupWise domény atd. Ke správě instalovaného Internet Agenta slouží opět utilita ConsoleOne. Jeho vlastnosti a služby se konfigurují přes okno Properties objektu, jenž daného agenta v eDirectory reprezentuje.

K hlavním službám, jež Internet Agent poskytuje, patří služba SMTP/MIME. Právě ona zajišťuje transformaci přenášených zpráv mezi formáty Internetu a systému GroupWise. V rámci této služby je k dispozici i řada dalších funkcí, např. ovládání vytáčeného spoje, flexibilní převod adres, blokování nebezpečných adres, protokolování příchozích a odchozích zpráv atd. Zmiňovaný agent je také schopen pracovat v roli POP3 serveru a IMAP4 serveru, tzn. že umožňuje získávat zprávy z poštovních úřadů systému GroupWise i kompatibilním poštovním klientům. Je schopen se chovat i jako LDAP server, takže např. poštovní klienti v Internetu mohou vyhledávat uživatele systému GroupWise a některé informace o nich. Přitom není zanedbáno ani zabezpečení. Internet Agent je totiž schopen komunikovat s ostatními poštovními agenty, klienty a vlastní webovou konzolou i bezpečným protokolem SSL.

GroupWise WebAccess

Další významnou dodatečně instalovatelnou součástí systému GroupWise je WebAccess. Tento prostředek umožňuje uživatelům přístup k poštovním schránkám systému GroupWise přes webový prohlížeč nebo bezdrátová komunikační zařízení, tzn. na dálku. Sestává z částí WebAccess Agent a WebAccess Application. První z nich má přístup k poštovním úřadům a knihovnám a díky tomu uspokojuje požadavky, které dostává z uživatelského rozhraní. Toto rozhraní přenášející informace mezi uživatelem a WebAccess Agentem realizuje druhá zmíněná součást, tzn. WebAccess Application. K dispozici je navíc i volitelný prostředek WebPublisher, který umožňuje uživatelům publikovat dokumenty z knihoven systému GroupWise na Web. S ním pak souvisí další uživatelské rozhraní realizované částí WebPublisher Application. WebAccess Application i WebPublisher Application, jsou-li použity, musí být umístěny na webovém serveru.

GroupWise WebAccess spolupracuje s webovými servery Netscape Enterprise Web Server (pochopitelně i ve verzi pro NetWare), Apache Web Server a Microsoft Internet Information Server. Uživatelé mohou pro přístup ke službám GroupWise používat jednak webové prohlížeče Microsoft Internet Explorer a Netscape Navigator, jednak mobilní bezdrátová komunikační zařízení. V této roli lze konkrétně použít mobilní telefony podporující protokol WAP, zařízení typu Palm OS podporující standard Web Clipping Applications nebo zařízení typu Windows CE.

Instalace součásti WebAccess se provádí obdobným způsobem, jako v případě již zmíněného Internet Agenta. Drobnou odlišností je skutečnost, že se realizuje ve dvou fázích, nejdříve se instaluje WebAccess Agent a poté WebAccess Application případně s WebPublisher Application. V rámci těchto instalací se zadává např. operační platforma, adresa a port hostitelského serveru, adresář domény, typ hostitelského webového serveru, implicitní webová stránka apod.

Po instalaci mají uživatelé používající webový prohlížeč k dispozici služby systému GroupWise na adrese http://webový_server/servlet/webacc. Správa uvedeného prostředku se provádí opět utilitou ConsoleOne. Ve většině případů se jedná o již známý postup, tzn. výběr příslušného objektu (např. typu WebAccess Agent) a použití jeho okna Properties.

Ing. Oldřich Přichystal